Policy hästhållning Eriksmåla Ridklubb

Policy gällande hästhållning är viktig ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att hästhanteringen löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

 

Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, skall ständigt hållas levande och ska därför även uppdateras och utvecklas vidare. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eriksmåla Ridklubbs policy gällande hästhantering följer de rekommendationer som finns på riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm och har sin grund i Svenska Ridsportförbundets säkerhetsanvisningar.

 

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och egonomiskt riktigt, har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet. Svåra olyckor i samband med ridning eller hantering av häst, förekommer i de flesta fall beroende på slarv och i mer sällsynta fall p.g.a. okunskap.

 

SÄKERHETSRUTINER

 

Personlig utrustning

 

Ridning

Ryttarens utrustning ska bestå av hjälm, handskar, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor av nätt modell (som passar i stigbyglarna).

Långt hår ska vara uppsatt. Skyddsväst ska användas vid all ridning för ryttare under 18 år. För övriga elever är skyddsväst en rekommendation. Skyddsväst används vid all terränghoppning. Vid användande av sporrar på skolhästar måste detta först godkännas av personal. Sporrar på skolhäst får ha en längd av högst 2 cm och ska vara trubbiga och rätt vända (nedåt). Personal kan ge dispens gällande sporrar.

 

Körning, longering och tömkörning

Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.

 

Reflexer

Reflex används vid all utomhus ridning i mörker.

 

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår.

 

Smycken

Smycken bör vara diskreta för att inte utgöra en säkerhetsrisk.

 

Mobiltelefon

Mobiltelefon används inte till häst eller vid hanterande av häst. Ej tillåtet att tala i mobiltelefon under lektionstid. Med omdöme kan personal svara i telefon under lektionstid.

 

Hundar

Koppeltvång råder på anläggningen.

 

Servicemedvetenhet

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och hjälper de som behöver tillrätta på ett trevligt sätt.

 

Leda häst

 

Utrustning

Träns med tyglar eller grimma med grimskaft användas när häst leds. Personer under 15 år använder hjälm. Lämpliga skor med hel tå används (gärna stålhätta). Handskar bör bäras.

 

Genomförande

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog.

Tvåhandsfattning med grimskaft gäller. Är hästen utrustad med träns leds den av barn med tygeln upplagd på halsen. Om hästen har martingal med löpande ringar skall alltid tygeln ligga kvar på halsen. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen.

 

Genom dörr

Öppna grinden/dörren helt och ställ upp den med därför avsedd hake. Box med skjutdörr får stå öppen när häst har gått ut. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så inte del av utrustning fastnar i något.

 

I stallgång

Grimma och grimskaft används när häst ska flyttas i stallet.

 

 

Hagutsläpp

Utrustning

Se leda häst.

 

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.

Släpp hästen – gå lugnt där ifrån.

 

Släpp av flera hästar

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 m lucka) vända mot staketet. Håll vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal. Översyn av hage skall ha skett före släpp. Översyn ansvarar den för som släpper häst i hagen.

 

Ridning

 

Upp- och avsittning

Två eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Uppsittningspall får ej användas av barn om inte särskilda skäl finnes. Uppsittningspall används alltid av vuxna. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. Hästen längst bort börjar gå in/ut.

Upp och avsittning sker på medellinjen i ridhus och på ridbana.

På och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisade krokar i manegen, får ej ligga på marken eller hänga över hinderstöd.

 

Ridhus

Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på anvisad plats. Efter avslutat ridpass skall ridhus eller paddock mockas rent från gödsel.

 

Regler för ridning i ridhus och på ridbana

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade. Regler finns uppsatta i ridhuset.

 

Longering

Longering av häst sker enligt gällande ridhus regler. Vid förflyttning från stall till longeringsplats används korrekt hanterad longerlina.

 

Hoppning

Skolans elever hoppar rivningsbara och fasta hinder endast på lektionstid. Bommar på marken får användas av elev utanför lektionstid om situationen tillåter och efter instruktion av ansvarig ridlärare.

 

Uteritt

Hästar framföres i par eller på led där tätryttaren har ansvaret för ordningen i avdelningen. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, vart man rider, när man räknar med att vara tillbaka samt mobilnummer lämnas på whiteboardtavla innan uteritt påbörjas.

Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade hästen/ryttaren. Barbackaridning är ej lämpligt vid uteritt. Gödsel tas omhand och får ej lämnas kvar på vägen.

 

Tider

Skötsel av skolans hästar sker på de tider när ansvarig person finns på plats eller enligt överenskommelse med personal.

 

 

Skötsel och skötselrutiner

Stallet

 

Häst i box

Hästar sköts i respektive box eller på skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats.

Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna.

När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

 

Foder

Hästarna fodras enligt uppsatta foderkort. Alla hästar fodras vid samma tillfälle. Ändringar på foderkort görs endast av personal (eller hästägare som då genast ska informera personal).

 

 

Dörrar

Dörrar till sadel- och foderkammare är stängda av ordnings- och säkerhetsskäl. Ytterdörrarna ska vara stängda. Under natten ska även branddörrar stängas.

 

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.

Stallgång och stallplan är alltid fri från föremål. Ryktborstar som ej används läggs tillbaka i rykthinken tillhörande varje häst och placeras i sadelkammaren. Täcken hängs prydligt och ihopvikt på täckeshängare.

Obs! Max två täcken utanför varje box. Övriga täcken förvaras i stallskåp.

Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Sadel och träns hänger på angiven plats i sadelkammaren.

Radio används endast enligt personal på låg volym.

All redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

 

Hästens dagliga vård

 

Basskötsel

Hästen får basskötsel, visitation och rykt varje dag för att må bra.

 • Hästen binds upp vid all skötsel.
 • Visitera
 • Massera bort all smuts, svett, lösa hår med piggborste eller gummiskrapa.
 • Borsta av med rotborste.
 • Rykta med ryktborste och ryktskrapa.
 • Rengör man och svans. Plocka bort spån ur svansen, borsta den sedan försiktigt med mjuk borste.
 • Håll rent runt ögon och näsborrar.
 • Kratsa hovar. Vid behov skölj bort sand, lera och träck.

 

 

Frisering

Sker av skolhästar enligt personalens anvisningar. Skyddshår runt nos får ej tas bort.

 

Daglig visitation

Genomförande:

 • Alert blick
 • Öronspel
 • Kroppshållnig
 • Andning 8-16 andetag/minut, puls 28-40 slag/minut
 • Slemhinnor
 • Sår, värme i hud, svullnader
 • Urin och träck (konsistens, färg och lukt)
 • Observera ordningen i boxen, har hästen varit orolig under natten? Kolik?

 

Noggrann visitation kan göra att du på ett tidigt stadium kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Alla skador, brister i hovbeslag etc anmäls till personal. Häst som uppvisar sjukdomssymptom eller verkar trött tempas. Normal temperatur är 37,2-38,2 grader.

Ansvaret för ridskolans hästar åvilar personal och styrelse. Elev utför inte på eget initiativ behandlingar (undantaget tvätt av mindre sår).

Förbandsmaterial finns i märkta skåp utanför undersökningsboxen. Förbandsmaterial används endast till skolhästar. Medicinering sker av personal. Häst som medicineras i fodret iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst. Boxen märks upp med Häst som medicineras i fodret.

 

Mundering – puts

 

Utrustning

Alla sadlar till skolhästar är utrustade med säkerhetsstigbyglar. All utrustning till skolhästar är avpassat efter varje häst. Elev som önskar rida i egen sadel eller annan utrustning på skolans hästar får göra detta efter lärares medgivande.

 

Skick

Utrustningen hålls hel och ren. Rengöring av bett samt puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats.

 

Täcken

Hängs upp på angiven plats.